Rada ekonomiczna

Rada ekonomiczna Parafii NMP Wniebowziętej w Mórce

Kodeks Prawa Kanonicznego poleca powołać Parafialne Rady Ekonomiczne, których zadaniem jest wspieranie proboszcza w administrowaniu dobrami materialnymi parafii (por. kan. 537 KPK).

 1. Proboszcz, a w razie jego braku administrator parafii, jest z urzędu przewodniczącym Rady (por. kan. 540 KPK).
 2. Członków Rady powołuje proboszcz na podstawie własnego rozeznania i zaciągniętej opinii wśród wiernych.
 3. Przed objęciem funkcji członkowie Rady składają podczas niedzielnej Mszy św. następujące przyrzeczenie:
  „Ja N.N. przyrzekam Bogu Wszechmogącemu w Trójcy Świętej Jedynemu, że powierzoną mi funkcję członka Parafialnej Rady Ekonomicznej będę wypełniał sumiennie i rzetelnie oraz w zgodnie z przepisami prawa. Tak mi dopomóż Bóg oraz ta Święta Ewangelia, której ręką dotykam”
  .
 4. Posiedzenia Rady odbywają się przynajmniej trzy razy w roku.
 5. Kadencja Rady trwa 4 lata.
 6. Spośród członków rady wybiera się sekretarza, który protokołuje przebieg obrad. Protokoły przechowuje się w  specjalnej księdze i przedstawia biskupowi podczas wizytacji kanonicznej parafii.
 7. Skład Rady Duszpasterskiej

Ryszard Pazgrat – proboszcz – przewodniczący
W. Nowacki,

B. Tomczak,
B. Rozmierek,
R. Gendera,
T. Cieślak,
T. Walkowiak,
K. Filipiak,
G. Siejak,
E. Woźniak,
R. Skraburski,
R. Rubrycki.