Rada duszpasterska

Rada duszpasterska Parafii NMP Wniebowziętej w Mórce

Kodeks Prawa Kanonicznego w kanonie 536, § 1: „Jeśli zdaniem biskupa diecezjalnego, po zasięgnięciu opinii Rady Kapłańskiej, byłoby to pożyteczne, należy w każdej parafii ustanowić radę duszpasterską.
Ma jej przewodniczyć proboszcz, a członkami powinni być wierni wraz z tymi, którzy z urzędu uczestniczą w trosce duszpasterskiej o parafię i pomagają w ożywianiu działalności pasterskiej”.

STATUT PARAFIALNEJ RADY DUSZPASTERSKIEJ

  1. Parafialną Radę Duszpasterską tworzą:

a) z urzędu: proboszcz jako przewodniczący Rady, wikariusze, rektorzy kościołów nieparafialnych, przełożeni domów zakonnych działających na terenie parafii,

b) z wyboru: delegat katechetów, delegat nadzwyczajnych szafarzy Komunii św. oraz delegaci parafialnych grup apostolskich,

c) z nominacji proboszcza: katolicy świeccy odznaczający się właściwymi cechami moralnymi
i charyzmatami potrzebnymi dla rozwoju życia religijnego w parafii.

  1. Przed objęciem funkcji członkowie Rady składają podczas niedzielnej Mszy św. następujące przyrzeczenie:
    „Ja N.N. przyrzekam Bogu Wszechmogącemu w Trójcy Świętej Jedynemu, że powierzoną mi funkcję członka Parafialnej Rady Duszpasterskiej będę wypełniał sumiennie i rzetelnie oraz w zgodnie z przepisami prawa. Tak mi dopomóż Bóg oraz ta Święta Ewangelia, której ręką dotykam”.
  2. Rada jest instytucją stałą w parafii. Jej kadencja trwa 4 lata.
  3. Zebrania Rady zwołuje proboszcz. On też ustala porządek obrad oraz im przewodniczy.
  4. Posiedzenia Rady odbywają się przynajmniej trzy razy w roku.
  5. Spośród członków rady wybiera się sekretarza, który protokołuje przebieg obrad. Protokoły przechowuje się w  specjalnej księdze i przedstawia biskupowi podczas wizytacji kanonicznej parafii.
  6. Skład Rady Duszpasterskiej

ks. Ryszard Pazgrat – proboszcz – przewodniczący
M. Walkowiak,

E. Wieruszewska,
U. Jankowska,
W. Browarna,
B. Nowacka – protokolant,
M. Sobkowiak,
M. Sobkowiak,
A. Wojciechowska,
G. Szczepaniak,
S. Jama.